Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

10/05/2024

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
          -----------------------
Nghị quyết số: 45/2024/UBTVQH15
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ------------------------
                                                                                                                       NGHỊ QUYẾT
                                                                                    Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024     
                                                                                                                ----------------------           
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
 
Trên cơ sở xem xét các Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 05/3/2024, số 125/TTr-CP ngày 02/4/2024, số 128/TTr-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 2734/BC-UBPL15 ngày 12/4/2024 của Ủy ban Pháp luật;
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
 
1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo:
 
a) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết);
 
b) Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
 
2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
3. Điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025): dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
 
1. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 như sau:
 
TT
Tên dự án
Cơ quan trình
Cơ quan chủ trì thẩm tra
Cơ quan tham gia thẩm tra
1. 
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Chính phủ
Ủy ban Tài chính, Ngân sách
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
2. 
Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
Chính phủ
Ủy ban Tài chính, Ngân sách
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
3. 
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Chính phủ
Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
 
2. Đối với các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đề nghị Chính phủ:
 
a) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án, dự thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với nội dung Chính phủ đã đề nghị thì phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 
b) Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án, dự thảo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4/2024, chậm nhất là tại phiên họp tháng 5/2024.
 
Điều 3. Hiệu lực thi hành
 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
----------------------------------------------------------------------
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 32 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2024.
 
 
 
 
Epas: 31184.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Vương Đình Huệ

Thống kê truy cập

33722989

Tổng truy cập