Nghị quyết số 34/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. (Lần 2)

18/05/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Nghị quyết số: 34/2023/UBTVQH15
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

NGHỊ QUYẾT
                         Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023                               
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại một kỳ họpcác dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
2. Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;
3. Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV);
4. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra
Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau:
STT
Tên dự án
Cơ quan trình
Cơ quan           chủ trì        thẩm tra
Cơ quan             tham gia                thẩm tra
1. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Chính phủ
Ủy ban                    Quốc phòng và An ninh
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
2. 
Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
UBTVQH
Ủy ban                    Pháp luật
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
3. 
Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng
Chính phủ
Ủy ban                    Tài chính, Ngân sách
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
4. 
Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Chính phủ
Ủy ban                    Tài chính, Ngân sách
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội                 chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 23 thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2023.
 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Vương Đình Huệ
Epas: 107346