Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12(484)/Kỳ 2, tháng 6/2023