Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 08(480) /Kỳ 2, tháng 4/2023