Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01+02(473+474)/Kỳ 1,2, tháng 1/2023