Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(466)/Kỳ 2, tháng 9/2022