Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24(448)/Kỳ 2, tháng 12/2021