Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21(445)/Kỳ 1, tháng 11/2021