Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(443)/Kỳ 1, tháng 10/2021