Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(442)/Kỳ 2, tháng 9/2021