Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14(438)/Kỳ 2, tháng 7/2021