Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (297)/Kỳ 1, tháng 9/2015