Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (322)/Kỳ 2, tháng 9/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Kỹ năng thảo luận về các dự án luật
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
9
Trách nhiệm hình sự pháp nhân: nhìn từ tổng thể luật hình sự, luật hành chính, luật dân sự và luật thương mại
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
19
Các khía cạnh xã hội của hoạt động giáo dục pháp luật
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Những vấn đề đặt ra sau 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 
TS. Nguyễn Quốc Văn –
PGS, TS. Vũ Công Giao
 
38
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh thích hợp
 
ThS. Mai Xuân Hợi
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Những điểm mới của hệ thống quy phạm xung đột trong Bộ luật Dân sự năm 2015
 
TS. Bành Quốc Tuấn
 
50
Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chống lao động cưỡng bức, thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
 
ThS. Nguyễn Khánh Phương
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Pháp luật về ký kết, thực hiện điều ước quốc tế ở một số nước và những nội dung cần tham khảo 
 
PGS, TS. Hoàng Văn Tú – PGS, TS. Trương Hồ Hải