Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16 (320)/Kỳ 2, tháng 8/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
Kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam - phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài
Phí Minh Hải
 
 
 
Ảnh hưởng của đảo trong phân định biển- nhìn từ các án lệ quốc tế gần đây và liên hệ với các đảo ở Biển Đông
ThS. Lê Thị Anh Đào
 
 
 
Mặt trái của các hiệp định tự do thương mại
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung – ThS. Nguyễn Đăng Duy
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
 
Nhận diện và điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản
TS. Đào Ngọc Báu – Lê Quang Hòa
 
 
CHÍNH SÁCH
 
Hiệp hội doanh nghiệp với việc vận động chính sách vì mục tiêu phát triển bền vững
TS. Nguyễn Minh Phong – ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
 
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong môi trường kinh doanh hiện nay 
TS. Nguyễn Vinh Hưng
 
 
 
Hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế Asean
PGS, TS. Lê Vũ Nam
 
 
 
Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Trần Thị Hải Yến
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
 
Kiểm soát của hành pháp đối với lập pháp ở Hoa Kỳ 
GS, TS. Thái Vĩnh Thắng – ThS. Hoàng Văn Ánh