Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15 (319)/Kỳ 1, tháng 8/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Chống tham nhũng và cuộc chiến bảo vệ chế độ
 
TS. Phạm Văn Hùng
 
13
Quốc hội trong giám sát thực hiện điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 
TS. Ngô Đức Mạnh
 
20
Sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động - việc làm, an sinh xã hội phù hợp với Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
 
TS. Bùi Sỹ Lợi
 
25
Giá trị đạo đức công và giới hạn trách nhiệm trong thực thi công vụ
 
Nguyễn Anh Phương
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
35
Hoàn thiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong tố tụng dân sự
 
ThS. Lương Danh Tùng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
40
Về quyền hưởng dụng và quyền bề mặt
 
PGS, TS. Phùng Trung Tập
 
47
Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của nhân dân đối với văn bản quy phạm pháp luật khiếm khuyết
 
PGS, TS. Bùi Thị Đào
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Chế độ tài sản thỏa thuận trong pháp luật một số nước và đề xuất cho Việt Nam
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện – TS. Đoàn Thị Phương Diệp