Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (316)/Kỳ 2, tháng 6/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Sự ảnh hưởng của pháp luật Pháp tới luật tư ở Việt Nam
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
14
Điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 về phân công quyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp
 
ThS. Nguyễn Mạnh Hùng – Võ Hồng Tú
 
21
Hoàn thiện các quy định về xử lý hình sự đối với pháp nhân trong lĩnh vực môi trường
 
ThS. Bùi Xuân Phái
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Hội trong xã hội dân sự và Dự thảo Luật về Hội ở Việt Nam
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung – ThS. Nguyễn Đăng Duy
 
CHÍNH SÁCH
34
Hoàn thiện chính sách và pháp luật về chuyển giao công nghệ
 
TS. Phạm Chí Trung
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Hoàn thiện pháp luật về giáo dục sau đại học
 
Lê Như Phong
 
47
Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
 
Tô Đức
 
54
Hoàn thiện quy định của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 
ThS. Lê Thị Hằng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Pháp luật về biểu tình của Cộng hòa Pháp
 
 
PGS, TS. Nguyễn Hoàng Anh – TS. Nguyễn Văn Quân