Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (351)/Kỳ 1, tháng 12/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam (Kỳ 2)
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
 
8
Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam
PGS, TS. Đỗ Văn Đại – Nguyễn Nhật Thanh
 
 
14
Công nhận quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài và hệ quả của việc nuôi con nuôi phát sinh ở nước ngoài
ThS. Phạm Thị Kim Anh
 
 
23
Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em mắc chứng tự kỷ
Ngô Vĩnh Bạch Dương
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
33
Mối tương quan giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ
ThS. Bùi Thị Hằng Nga
 
 
CHÍNH SÁCH
42
Một số vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
TS. Phan Hải Hồ - ThS. Bùi Nam Hồng
 
 
53
Hoàn thiện các quy định pháp luật về “phạt nguội”
Lê Trung Hiếu
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh
ThS. Trương Trọng Hiểu