Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (350)/Kỳ 2, tháng 11/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đạibiểu Quốc hội ở Việt Nam (Kỳ 1)
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
 
16
Một số nhân tố ảnh hưởng đến vận động chính sách
nghị viện
PGS, TS. Đỗ Phú Hải
 
 
22
Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để ngăn ngừa tham nhũng chính sách
Vũ Văn Huân
 
 
27
Phát huy giá trị của luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường
ThS. Hoàng Văn Quynh
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
32
Bàn về tính quy phạm của Dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt và một số kiến nghị
ThS. Trần Thị Mai Phước
 
 
39
Pháp luật dân số: lịch sử, thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện
ThS. Nguyễn Thúy Hà
 
 
CHÍNH SÁCH
47
Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
Nguyễn Thị Thục Nguyên
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
53
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên
ThS. Lữ Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
ừ “khách hàng” đến “công dân đồng thiết kế và vận hành” các dịch vụ công ở Australia và một số liên hệ với Việt Nam
TS. Bùi Hải Thiêm