Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (349)/Kỳ 1, tháng 11/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
 
11
Bài toán sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội
TS. Nguyễn Sĩ Dũng
 
 
13
Một số vấn đề về vận động chính sách công
PGS, TS. Vũ Công Giao
 
 
23
Nhân tố tác động đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
TS. Đào Ngọc Báu
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Kiến nghị hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010
ThS. Phan Phương Nam
 
 
CHÍNH SÁCH
35
Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
ThS. Trương Thị Thu Hiền
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
42
Luật trẻ em và các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay
TS. Dương Văn Hậu
 
 
48
Thủ tục tiền tố tụng trọng tài - Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc mở rộng phạm vi thẩm quyền trọng tài
ThS. Cao Anh Nguyên
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Vai trò của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức trong giải quyết các vụ kiện Chính phủ
ThS. Phạm Trí Thức - Nguyên Thành