Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20 (348)/Kỳ 2, tháng 10/2017

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Lênin với công cuộc chống quan liêu, tham nhũng
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
 
8
Tiêu chí nhận dạng và đề xuất xây dựng án lệ
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
 
14
Những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
TS. Trần Thị Diệu Oanh
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
19
Xử lý ngân hàng yếu kém và các kiến nghị sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
 
 
CHÍNH SÁCH
29
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về thủy sản
TS. Nguyễn Minh Sơn – Bùi Thị Thùy Linh
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
39
Những vướng mắc về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
ThS. Bùi Thu Hằng
 
 
48
Bảo vệ trẻ em bằng pháp luật và sự chung tay của nhiều chủ thể
ThS. Vũ Thị Phượng
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Thu hồi tài sản tham nhũng: kinh nghiệm quốc tế và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
ThS. Đỗ Thu Huyền