Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (341)/Kỳ 1, tháng 9/2017

 

 
 
 
 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Giám sát, kiểm tra người đứng đầu cấp cơ sở theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
 
8
Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng
PGS, TS. Vũ Công Giao
 
 
20
Thống nhất khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo các hiệp định tự do hóa thương mại và pháp luật Việt Nam
ThS. Nguyễn Thu Thủy
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Luận bàn vài vấn đề trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2017
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
35
Bảo đảm quyền giám sát của công dân đối với việc lập, công bố và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
PGS,TS. Phan Trung Hiền
 
 
42
Cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo Bộ luật Dânsự năm 2015
Đoàn Thị Phương Diệp
 
 
48
Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em
ThS. Hà Lệ Thủy
- Nguyễn Thị Lan Anh
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Hình phạt không phải là hình phạt tù trong pháp luật hình sự Pháp và những kiến nghị cho pháp luật hình sự Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh