Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(245)/Kỳ 1, tháng 7/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Chúng ta cần Hiến pháp hay Chủ nghĩa Hiến pháp/Chủ nghĩa Hợp hiến
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung – ThS. Nguyễn Đăng Duy
 
8
Ý nghĩa và giá trị cơ bản của Hiến pháp 1946
 
ThS. Nguyễn Ngọc Kiện
 
13
Nguyên nhân tham nhũng ở nước ta
 
TS. Nguyễn Quốc Sửu
 
19
Mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia với việc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết quốc tế
về môi trường
 
ThS. Lê Thị Anh Đào
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Nên ban hành Luật Tiền lương tối thiểu hay Luật Tiền lương?
 
Đặng Như Lợi
 
34
Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
 
ThS, LS. Hoàng Đạo –
ThS. Vũ Thị Lan Hương
 
CHÍNH SÁCH
Góp phần hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai
ở nước ta 
 
TS. Hoàng Xuân Nghĩa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Đánh giá các quy định về thanh tra lao động của Việt nam với Công ước số 81 và một số kiến nghị
 
PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu
 
53
Cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự 
 
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ủy ban lâm thời của nghị viện
 
ThS. Đỗ Tiến Dũng
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
64
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
 
NCLP