Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 10(242)/Kỳ 2, tháng 5/2013

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Thể chế hóa vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
PGS, TS. Lê Văn Hòe
 
8
Một số nguyên tắc cơ bản của cơ chế dân chủ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 
PGS, TS. Hà Thị Mai Hiên
 
16
Mô hình kinh tế và các thành phần kinh tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 
PGS, TS. Đinh Dũng Sỹ
 
20
Cần xác định rõvị trí và quyền hạn của Hội đồng hiến pháp
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
26
 
Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:
Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương
 
PGS, TS. Bùi Xuân Đức
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Sự cần thiết xây dựng Luật Việc làm
 
TS. Trần Thắng Lợi
 
CHÍNH SÁCH
Quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong phát triển miền núi phía Bắc
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 
ThS. Nguyễn Lâm Thành
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Xác lập đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Phương
 
51
Một số quan điểm hoàn thiện cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
 
ThS. Nguyễn Văn Tuấn
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Tổ chức và hoạt động của ngân hàng trung ương các nước và những gợi ý về triển vọng hiến định ở Việt Nam
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy