Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9(241)/Kỳ 1, tháng 5/2013

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
                                                                                                   BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Góp ý các nội dung trong lời nói đầu và chủ quyền nhân dân của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
11
Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về Quốc hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
17
Về Điều 31 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 
TS. Bùi Thị Đào
 
21
Chế độ kinh tế trong Hiến pháp phải bảo đảm nền kinh tế vận hành hiệu quả và dựa trên nền tảng quyền con người
 
ThS. Viên Thế Giang
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
27
Cần bổ sung phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật giáo dục quốc phòng - an ninh
 
PGS, TS. Trần Vi Dân
 
31
Từ quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng 
 
PGS, TS. Phùng Trung Tập
 
43
Trách nhiệm của nhà nước từ hiện tượng công ty thực tế
 
Phạm Thị Hương Giang
 
CHÍNH SÁCH
Hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường 2005 - nhìn từ yêu cầu phát triển bền vững
 
ThS. Võ Thị Mỹ Hương
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
56
Phát triển hoạt động đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
 
ThS. Lê Thị Thảo
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia: nhìn từ góc độ hiến pháp trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam
 
TS. Đặng Minh Tuấn