Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(232)/Kỳ 2, tháng 12/2012

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2012)
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 
TS. Lê Hữu Đức
 
              BÀN VỀ LẬP HIẾN
 
8
Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật
 
ThS. Đinh Thế Hưng
 
15
Tự do báo chí qua các bản Hiến pháp
và một số kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992
 
ThS. Phí Thị Thanh Tâm
 
22
Cơ sở lý luận về quyền của người đồng tính
 
Trương Hồng Quang
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Bàn thêm về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
 
ThS. Thái Chí Bình
 
37
Hoàn thiện các quy định về xử lý hậu quả của hợp đồng dân sự vô hiệu
 
Nguyễn Thị Thanh
 
CHÍNH SÁCH
Thực hiện pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường
 
ThS. Nguyễn Ngọc Anh Đào
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Luật phá sản 2004: những bất cập và kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Dương Đức Chính
 
51
Yêu cầu khách quan và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước
 
ThS. Đặng Văn Hải
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Những thách thức khi niêm yết chứng khoán ra nước ngoài – nhìn từ thực tiễn niêm yết chứng khoán tại Singapore
 
TS. Trần Việt Dũng –
Vũ Trí Đăng
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
63
Hội nghị cộng tác viên phía Bắc và Lễ phát hành sách “Bàn về sửa đổi và bổ sung Hiến pháp năm 1992”
 
NCLP
 
 
Phụ lục Tổng mục lục các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp từ tháng 01/2012-12/2012