Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23(231)/Kỳ 1, tháng 12/2012

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
  1.  
Tiền đề lý luận và yếu tố chính trị trong việc thiết lập cơ chế bảo hiến
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
  1.  
Nguyên tắc “khi xét xử, thấm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” - thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Nguyễn Quang Hiền
 
  1.  
Một xu hướng mới về quyền con người
 
ThS. Nguyễn Linh Giang
 
  1.  
Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế trên Biển Đông
 
PGS, TS. Nguyễn Trung Tín
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
  1.  
Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn hiện nay
 
TS. Phan Trung Hiền
 
  1.  
Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân các cấp
 
Phạm Thái Quý
 
CHÍNH SÁCH
  1.  
Tự do hóa thị trường lao động: trở ngại từ pháp luật hành chính, kinh tế và biện pháp khắc phục
 
Vũ Văn Huân
Võ Trí Hảo
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
  1.  
Những bất cập và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật đấu thầu
 
TS. Hồ Xuân Thắng
 
  1.  
Thực hiện pháp luật dân chủ của cán bộ tự quản thôn, buôn, tổ dân phố các tỉnh Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
 
ThS. Đỗ Văn Dương
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
  1.  
Thu hồi tài sản dân sự trong pháp luật các nước và yêu cầu của thực tiễn nước ta
 
Đinh Trương Anh Phương