Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(230)/Kỳ 2, tháng 11/2012

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
3
Việc thể hiện chủ quyền nhân dân trong Hiến pháp
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan
 
9
Quyền tự do kinh doanh và bảo vệ cạnh tranh lành mạnh
 
TS. Nguyễn Ngọc Sơn
 
20
Hoạt động của Tam pháp ty triều Nguyễn (1802-1885) và một vài nhận định
 
ThS. Ngô Đức Lập
 
26
Nhận thức và thực hiện dân chủ trong nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
 
TS. Hồ Bá Thâm
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
31
Bốn kiến nghị hoàn thiện các quy định trong Dự thảo Luật Hộ tịch
 
 ThS. Cao Vũ Minh
 
37
Luận bàn về quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005
 
ThS. Phùng Bích Ngọc
 
CHÍNH SÁCH
Dịch vụ công với việc đảm bảo quyền con người
 
Trịnh Xuân Thắng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá
 
ThS. Kim Thị Hạnh
 
52
Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay
 
Bùi Kim Hiếu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
61
Bài học về xây dựng chính sách việc làm ở Hàn Quốc
 
TS. Bùi Sỹ Lợi