Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(222)/Kỳ 2, tháng 7/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
BÀN VỀ LẬP HIẾN
Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp theo quan điểm Đại hội Đảng X, XI
 
 
TS. Tào Thị Quyên
 
7
Sửa đổi Hiến pháp 1992 về các quyền trong tư pháp hình sự
 
ThS. Nguyễn Thị Bích Mai
 
12
Giải thích pháp luật và cơ sở để giải thích pháp luật
 
Nguyễn Minh Đức
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
17
Pháp luật áp dụng cho quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật Dân sự 2005
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
 
23
Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với văn phòng công chứng
 
ThS. Phan Hải Hồ
 
CHÍNH SÁCH
32
Một số giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
 
TS. Hoàng Xuân Nghĩa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
38
Đánh giá khung pháp lý về quản trị công ty và các kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Lê Vũ Nam
 
47
Đặc điểm và một số nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật của người chưa thành niên
 
ThS. Hoàng Minh Khôi
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Mô hình phân quyền ở Liên bang Nga (Kỳ II)
 
TS. Mai Văn Thắng