Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (341)/Kỳ 1, tháng 7/2017

 

 
 
 
 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra
Nguyễn Phước Thọ
 
 
9
Tác động hai chiều của các hiệp định thương mại tự do với quyền con người - liên hệ với Việt Nam
PGS, TS. Vũ Công Giao - ThS. Nguyễn Anh Đức
 
 
16
Tư tưởng quyền con người trong đời sống pháp luật thời kỳ phong kiến Việt Nam
TS. Hoàng Hùng Hải
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
22
Quy định hiện hành về quyền đình công của người lao động và các khuyến nghị hoàn thiện
PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu
 
 
 
 
 
 
 
CHÍNH SÁCH
28
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
TS. Lê Huy Vịnh
 
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
33
Một số bất cập của Luật Trẻ em năm 2016
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
 
42
Quy định của Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về
hưởng di sản theo thời hiệu
Tưởng Duy Lượng
 
 
47
Xác định quan hệ cha mẹ, con khi có sự vi phạm pháp luật về mang thai hộ và việc xử lý hậu quả
ThS. Ngô Thị Anh Vân
 
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Pháp điển hóa tư pháp quốc tế của Pháp: những nỗ lực bất thành
TS. Ngô Quốc Chiến - ThS. Lý Vân Anh