Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(207)/Kỳ 2, tháng 11/2011

 

  5
Sáu vấn đề trong hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam hiện nay
 
PGS, TS. Lê Văn Hòe
13
Phân tích thực nghiệm về mức độ chi tiết hóa Hiến pháp và một số gợi mở cho sửa đổi Hiến pháp
 
Bùi Ngọc Sơn
22
Cải cách Hiến pháp Việt Nam trong xu thế chuyển đổi
 
TS. Đặng Minh Tuấn
29
Hiến pháp mới với vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia – Chủ tịch nước
 
ThS. Cao Vũ Minh
35
Về quyền hành pháp của Chính phủ trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước  
 
ThS. Nguyễn Phước Thọ
ThS. Cao Anh Đô
41
Cách tiếp cận hay là cách thức quy định nhân quyền trong Hiến pháp
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
49
Hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp – tiếp cận từ quyền tự do và an ninh cá nhân
 
TS. Phạm Văn Hùng
57
Chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992 – phát hiện một số bất cập và kiến nghị hướng sửa đổi
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
62
Mô hình tài phán Hiến pháp nào cho Việt Nam
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện