Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(206)/Kỳ 1, tháng 11/2011

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀN VỀ LẬP HIẾN
5
Phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
     PGS, TS. Tường Duy Kiên
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
13
Xây dựng Luật lưu trữ để phát huy tác dụng của tài liệu lưu trữ đối với đời sống
     TS. Văn Tất Thu
18
Đại học tư thục “khoác áo” doanh nghiệp và suy nghĩ về dự thảo Luật Giáo dục đại học
     TS. Trần Thị Thu Hà
     TS. Nguyễn Thị Thu Vân
27
Chế tài hành chính và những bất cập trong quy định hiện hành về chế tài hành chính
     TS. Phạm Hồng Quang
35
Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
     ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
CHÍNH SÁCH
41
Thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay
     ThS. Đỗ Văn Dương
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Pháp luật về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung
     TS. Trịnh Tiến Việt
     ThS. Nguyễn Thị Thanh
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
54
Các tổ chức xã hội dân sự ở Thái Lan
     Vũ Công Giao –
     Nguyễn Thị Kim Chung