Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(204)/Kỳ 1, tháng 10/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Lịch sử phát triển của tài phán Hiến pháp
 
TS. Võ Trí Hảo
 
11
Một số vấn đề lý luận về xây dựng tiêu chí và phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp
 
TS. Đặng Minh Tuấn
 
16
Tiết kiệm pháp luật và lãng phí pháp luật
 
GS, TS. Hoàng Thị Kim Quế
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
23
Lựa chọn mô hình pháp luật về lao động phù hợp ở Việt Nam
 
PGS, TS. Phan Trung Lý – ThS. Trương Thị Diệu Thúy
 
27
Chế định sở hữu đất đai qua các thời kỳ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai
 
TS. Doãn Hồng Nhung
 
CHÍNH SÁCH
37
Thực hiện pháp luật đối với người nghèo
 
ThS. Đỗ Xuân Lân
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
43
Công khai quyết định hành chính – sự bảo đảm quyền công dân
 
TS. Nguyễn Hoàng Anh
 
50
Phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học
 
Trương Hồng Quang
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Sử dụng hành động công nghiệp trong thương lượng tập thể ở Thụy Điển và việc sử dụng đình công ở Việt Nam
 
TS. Hoàng Thị Minh
ThS. Phan Thanh Huyền