Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(201)/Kỳ 2, tháng 8/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Kiểm soát quyền lực nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
10
Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan
 
15
Thay đổi trong quan điểm chỉ đạo của Đảng về tổ chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự
 
Phạm Văn An
 
19
Một số vấn đề nhìn từ góc độ tố tụng trong vụ kiện đầu tiên của Việt Nam tại WTO
 
ThS. Nguyễn Tiến Vinh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Những nội dung cần điều chỉnh của Dự án Luật hòa giải ở cơ sở
 
TS. Trần Huy Liệu –
ThS. Lưu Tiến Minh
 
38
 
Bùi Thị Thanh Hằng –
Đỗ Giang Nam
 
CHÍNH SÁCH
45
Vai trò của pháp luật trong kiểm soát đầu tư công
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005 có phải là “bình mới, rượu cũ”
 
PGS, TS. Đinh Dũng Sỹ
 
56
Giải pháp pháp luật về hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại
 
ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
61
Quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ trong Hiến pháp năm 1958 của Pháp và vận dụng ở Việt Nam
 
ThS.Vũ Thị Thu Hằng
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
66
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992