Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(199)/Kỳ 2, tháng 7/2011

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
6
Tiêu chí tổng kết việc thi hành quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước trung ương qua bốn bản hiến pháp
 
TS. Trương Thị Hồng Hà
 
13
Vai trò của bầu cử trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
 
TS. Vũ Văn Nhiêm
 
22
Hiện tượng “lẩn tránh pháp luật” trong tư pháp quốc tế
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
 
29
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005
 
ThS. Nguyễn Thị Tình
 
33
Các kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động 1994 từ việc thực hiện Công ước số 29 của ILO
 
Phan Thanh Huyền
 
CHÍNH SÁCH
 
39
Lao động, việc làm và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay
 
TS. Hoàng Xuân Nghĩa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
 
44
Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra
 
TS. Đỗ Văn Đại
 
53
Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ
 
ThS. Lê Ngọc Thạnh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
 
59
Một số vấn đề lý luận rút ra từ kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Pháp và Đức
 
TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
ThS. Nguyễn Thị Hạnh