Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23 (303)/Kỳ 1, tháng 12/2015

 

5
Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
gửi Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
 
 
 
MƯỜI LĂM NĂM ĐỒNG HÀNH
VỚI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
7
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Mười lăm năm trân trọng, nâng niu từng ý tưởng lập pháp
 
TS. Nguyễn Hoàng Thanh
 
20
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, nơi hội tụ những tư tưởng đổi mới
 
TS. Nguyễn Lâm Thành
 
21
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp và Tôi
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
 
22
Nghĩ về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
23
Tâm đắc về một diễn đàn kép
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
24
Mười lăm năm trên con đường thảo luận lập pháp
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
25
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Ưu tiên hàng đầu cho nghiên cứu lập pháp
 
PGS, TS. Đỗ Văn Đại
 
26
Địa chỉ tin cậy và tự hào để công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
 
PGS, TS. Nguyễn Duy Phương
 
27
Một diễn đàn khoa học sôi nổi, một kênh kiến thức, thông tin lớn về luật học
 
PGS, TS. Vũ Công Giao
 
28
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - nơi ươm mầm cho các ý tưởng khoa học luật ở Việt Nam
 
PGS, TS. Phan Trung Hiền
 
29
Xin được tri ân Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
 
30
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Ba ưu điểm lớn và ba kiến nghị đổi mới
 
TS. Nguyễn Bá Bình
 
 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
31
Tòa Trọng tài thường trực quyết định có thẩm quyền về một số vấn đề xem xét vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông
 
PGS, TS. Nguyễn Hồng Thao
 
37
Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân 
 
ThS. Hoàng Trí Ngọc
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
45
Quyền biểu tình của công dân và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Luật Biểu tình
 
PGS, TS. Vũ Hồng Anh
 
51
Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tố tụng lao động
 
PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu
 
CHÍNH SÁCH
58
Hoàn thiện chính sách pháp luật văn hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
 
TS. Trần Thái Dương
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
70
Hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại về ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra
 
ThS. Đặng Thanh Hà
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
77
Giao dịch bảo đảm dưới khía cạnh so sánh luật học
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy – ThS. Đỗ Minh Tuấn