Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (301)/Kỳ 1, tháng 11/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Vinh quang 70 năm Quốc hội Việt Nam:
Bước ngoặt đổi mới thể chế nhà nước từ một nghị quyết của Quốc hội
 
TS. Phạm Văn Hùng
 
10
 
PGS,TS. Võ Trí Hảo
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
19
Một số ý kiến về Dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
 
TS. Lê Xuân Thân
 
22
Một số điểm mới và những vấn đề cần đặt ra về quyền sở hữu và các vật quyền khác
 
PGS,TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
30
Khái niệm tài sản trong pháp luật dân sự
và kiến nghị sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005
 
TS. Vũ Thị Hồng Yến
 
37
Hoàn thiện quy định cấu thành tội trộm cắp tài sản tại điều 138 Bộ luật Hình sự
 
 ThS.  Nguyễn Thị Xuân
 
CHÍNH SÁCH
41
Hiện tượng “taxi Grab/Uber” và vấn đề nhận diện chính sách
 
Trần Hoài Nam
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Hoàn thiện quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 
TS. Phạm Chí Trung
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Khái niệm về hội trong pháp luật Cộng hòa Pháp và góp ý hoàn thiện khái niệm về hội của Việt Nam
 
TS. Nguyễn Văn Quân