Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20 (300)/Kỳ 2, tháng 10/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhằm bảo vệ quyền của người chưa thành niên 
 
ThS. Cao Vũ Minh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
11
Bàn về một số vấn đề của Luật trưng cầu ý dân
 
TS. Đặng Minh Tuấn
 
18
Bàn thêm về quy định liên quan đến tài sản
trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005
 
PGS, TS. Đỗ Văn Đại –
Nguyễn Nhật Thanh
 
29
Chế định giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
Phan Thị Hồng
 
33
Xóa bỏ hay duy trì hình phạt tử hình đối với một số tội phạm cụ thể?
 
TS. Phạm Văn Beo
 
41
Tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước
 về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
 
ThS. Trần Thị Quỳnh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Nâng cao nhận thức là một trong những
đảm bảo quan trọng cho hiệu lực, hiệu quả
của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
 
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
54
Một số đặc trưng về tổ chức ngân sách của Hoa Kỳ và Việt Nam
 
Nguyễn Ngọc Hiệu