Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (299)/Kỳ 1, tháng 10/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ trực tiếp cho nhân dân, nâng cao phản biện xã hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013
 
TS. Võ Trí Hảo
 
15
Luật tục của các dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên trong phát triển bền vững
 
TS. Đỗ Văn Dương – ThS. Lê Duyên Hà
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
19
Tính hệ thống của các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
 
PGS,TS. Ngô Huy Cương
 
26
Đề xuất bổ sung quy phạm xung đột củaphần thứ năm Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
TS. Bành Quốc Tuấn
 
32
Hình thức và thời điểm thỏa thuận lựa chọn pháp luật của các bên trong tư pháp quốc tế Việt Nam
 
ThS. Vũ Thị Hương –
Lê Hồng Sơn
 
36
Về phiên tòa xét xử dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 
 
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 
42
Hoàn thiện pháp luật về tội nhận hối lộ trong Bộ luật Hình sự 
 
Triệu Là Pham
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
53
Bất cập trong quy định và thực hiện việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo luật phòng, chống tham nhũng
 
Hoàng Nam Hải
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Chủ thể tổ chức và tham gia biểu tình theo pháp luật quốc tế
 
PGS,TS. Vũ Công Giao –
ThS. Hoàng Thị Thuỷ