Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (293)/Kỳ 1, tháng 7/2015

 

3
Lời giới thiệu
 
NCLP
4
Nên sử dụng khái niệm vật quyền trong Bộ luật Dân sự
 
PGS, TS. Dương Đăng Huệ
10
Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
15
Bình luận chế định quyền sở hữu trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
23
Hoàn thiện các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
PGS, TS. Lê Vũ Nam
31
Bàn thêm về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi
 
PGS, TS. Đỗ Văn Đại
41
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
PGS, TS. Dương Anh Sơn
48
Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự với các quy định xác lập quyền thừa kế
 
TS. Đoàn Thị Phương Diệp
55
Cơ chế tự bảo vệ quyền dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
ThS. Phạm Ngọc Kim Long
60
Về quyền bề mặt trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 
TS. Châu Thị Khánh Vân