Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22(183)/Kỳ 2, tháng 11/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Chức năng giám sát của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
 
11
Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – cơ cấu chung và các quy định cơ bản về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước 
 
GS, TSKH. Lê Văn Cảm
 
20
Tư tưởng tộc quyền trong xã hội Việt Nam truyền thống và những hệ lụy của nó
 
PGS, TS. Nguyễn Thị Việt Hương
 
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Hoàn thiện các quy định về công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài
 
ThS. Đặng Hoàng Oanh
 
32
Việc rút yêu cầu của đương sự ở giai đoạn phúc thẩm
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
 
 
CHÍNH SÁCH
36
Hiệu quả kinh tế của cải cách tư pháp – một số vấn đề về phương pháp đánh giá
 
TS. Trần Huy Liệu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm: lý luận và thực tiễn
 
TS. Đỗ Đức Hồng Hà
 
53
Nghị định số 99/NĐ – CP có vi phạm pháp luật?
 
Cao Anh Đức
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Liên bang Úc với công cuộc phòng, chống tham nhũng
 
Ngô Quốc Thái