Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (291)/Kỳ 1, tháng 6/2015

 

3
Lời giới thiệu
 
PGS.TS Đinh Xuân Thảo
4
Quyền con người và việc bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung
11
Quyền công dân và cơ chế bảo vệ quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013
 
PGS, TS. Vũ Công Giao –
ThS. Nguyễn Minh Tâm
20
Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát và cơ hội tham gia của Quốc hội
 
Constance Hybsier
25
Quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền được sống trong môi trường trong lành trong Hiến pháp năm 2013 - Khả năng thực hiện và kiến nghị
 
TS. Lương Minh Tuân
34
Nhu cầu luật hóa quyền biểu tình theo Hiến pháp năm 2013
 
TS. Nguyễn Linh Giang
41
Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do hiệp hội
 
ThS. Lã Khánh Tùng
47
Hoàn thiện các biện pháp pháp lý bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Hiến pháp 2013
 
TS. Thái Thị Tuyết Dung
61
Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
 
ThS. Bùi Tiến Đạt