Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(180)/Kỳ 1, tháng 10/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Sự cần thiết phải kế thừa, bổ sung cơ chế tổ chức quyền lực trong Dự thảo cương lĩnh
 
TS. Phạm Văn Hùng
 
14
Quyền lực nhà nước của nhân dân và việc bảo đảm để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước
 
TS. Vũ Đức Khiển
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
20
Kiến nghị về bốn nội dung trong dự thảo Luật Viên chức
 
TS. Trần Đình Thắng
 
24
Quy định về đấu thầu và cạnh tranh khi sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm
 
Nguyễn Thành Linh
 
28
Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng
 
Phạm Thái Quý
 
CHÍNH SÁCH
33
Biên giới đất liền Việt – Trung: Biên giới vì hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển
 
PGS. TS Nguyễn Hồng Thao
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
37
Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại Đà Nẵng
 
TS. Lê Văn Đính
 
48
Một số vấn đề khi quy định về độ tuổi người lao động dưới 18 tuổi trong các luật, bộ luật
 
ThS. Trần Thắng Lợi
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
52
Nghiên cứu xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật An tử
 
Trương Hồng Quang
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
58
Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
Khánh Vân