Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(177)/Kỳ 2, tháng 08/2010

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước
 
PGS, TS. LêMinh Thông
 
14
Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng đại diện của Quốc hội
 
ThS. Trần Thị Hạnh Dung
 
18
Kiến nghị xây dựng các cơ quan soạn thảo các dự án luật
 
ThS. Trần Quốc Bình
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
22
Tiêu chí và yếu tố bảo đảm hiệu quả tính đại diện của Quốc hội
 
TS. Vũ Văn Nhiêm
 
32
Một số ý kiến xung quanh việc sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
 
ThS. Phan Văn Ngọc
 
CHÍNH SÁCH
37
Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản
 
ThS. Nguyễn Ngọc Minh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
42
Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự của tòa án nhân dân các cấp - nhìn từ một địa phương
 
ThS. Hà Hồng Hà - ThS. Nguyễn Quang Vũ
 
47
Vướng mắc về pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai
 
Nguyễn Xuân Trọng - Trần Hoài Nam
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
52
Công tác xây dựng Luật của Chính phủ Áo - một số kinh nghiệm cho Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Phước Thọ
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
59
Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học