CÙNG BẠN ĐỌC!

02/07/2024

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, khẳng định những giá trị của các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp quyết định mở Tiểu mục Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII, tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học công bố, đăng tải những đánh giá, bình luận về các nghị quyết Trung ương tám khóa XIII nhằm đưa các nghị quyết này vào cuộc sống.
 
hoi-nghi-tw8.jpg
 
Ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành bốn nghị quyết: (i) Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; (ii) Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; (iii) Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (iv) Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, khẳng định những giá trị của các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp quyết định mở Tiểu mục Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII, tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học công bố, đăng tải những đánh giá, bình luận về các nghị quyết Trung ương tám khóa XIII nhằm đưa các nghị quyết này vào cuộc sống.
Diễn đàn Triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII sẽ bắt đầu trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp từ tháng 5/2024. Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các chuyên gia, các nhà khoa học. Xin trân trọng cảm ơn!
 
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Thống kê truy cập

34088959

Tổng truy cập