Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 23(160)/Kỳ 1, tháng 12/2009

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
trong giai đoạn cách mạng mới
 
TS. Nguyễn Huy Hiệu
10
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân
 
PGS, TS. Trần Nam Chuân
14
Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đảm bảo yêu cầu phát triển bền
vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay (phần 2)
 
PGS, TS. Thái Vĩnh Thắng
22
Các tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật
 
TS. Nguyễn Minh Đoan
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
35
Về tiêu chí đại biểu Quốc hội trong điều kiện Việt Nam là thành
viên của WTO
 
TS. Đỗ Ngọc Hải
43
Nhầm lẫn trong chế định hợp đồng: những bất cập và hướng sửa
đổi Bộ luật Dân sự (phần 2)
 
TS. Đỗ Văn Đại
CHÍNH SÁCH
48
Pháp luật đất đai và vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ
 
TS. Doãn Hồng Nhung
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Hạn chế trong quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 
Dư Huy Quang
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Sửa đổi hiến pháp ở Mỹ (phần 1)
 
Bùi Ngọc Sơn
THÔNG TIN CÔNG TÁC LẬP PHÁP
61
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội
năm 2010