Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (374)/Kỳ 2, tháng 11/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Ủy quyền lập pháp trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp
 
GS. TS. Trần Ngọc Đường
 
10
Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015
 
Tưởng Duy Lượng
 
14
Khả năng hài hòa hóa pháp luật trong khu vực Asean: trường hợp của luật hợp đồng
 
TS. Nguyễn Bá Bình
 
19
Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam
 
ThS. Lê Phú Hà
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Một số đề xuất sửa đổi Bộ luật Lao động bảo đảm sự tương thích với nội dung Hiệp định CPTPP
 
Lê Việt Trường
 
CHÍNH SÁCH
31
Tác động của tăng thuế thuốc lá đến thu ngân sách và tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam
 
ThS. Đào Thế Sơn - ThS. Lê Thị Thu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
36
Mối quan hệ giữa cơ quan cạnh tranh và cơ quan quản lý ngành trong pháp luật cạnh tranh Việt Nam
 
TS. Trần Thăng Long
 
45
Hoàn thiện quy định của pháp luật về định giá tài sản trí tuệ và sử dụng lao động trong các thương vụ mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại
 
TS. Trần Thị Bảo Ánh
 
50
Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
 
ThS. Nguyễn Vinh Diện
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Tổ chức cơ quan soạn thảo các dự án luật nhìn từ kinh nghiệm một số nước
 
TS. Hoàng Minh Hiếu