Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (373)/Kỳ 1, tháng 11/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Việc tổ chức thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
ThS. Đinh Thanh Hương
 
9
Giám sát của cơ quan dân cử đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri
 
ThS. Nguyễn Trường Giang
 
14
Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước - thực trạng và một số kiến nghị
 
TS. Hoàng Minh Hội
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể
 
PGS. TS. Lê Thị Hoài Thu
 
CHÍNH SÁCH
28
Thuế thuốc lá ở Việt Nam: Cải cách là rất cần thiết để đạt được mục tiêu sức khỏe
 
TS. Kidong Park
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
32
Thực tiễn thi hành pháp luật về thủy lợi và những vấn đề đặt ra
 
Nguyễn Vinh Hà – Trần Ngọc Hoa
 
38
Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí
 
TS. Cao Vũ Minh
 
47
Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay
 
TS. Trần Thị Hải Yến
 
52
Về cơ chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh
 
ThS. Trần Anh Tú
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ở một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam
 
PGS, TS. Nguyễn Hoàng Anh