Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20 (372)/Kỳ 2, tháng 10/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Xây dựng chính quyền trung ương tập quyền mạnh mẽ: một tiền đề cho phát triển bền vững
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
10
Hoàn thiện Luật tố Tụng hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân
 
PGS, TS. Bùi Thị Đào
 
15
Quy định của pháp luật quốc tế về quyền tổ chức, quyền thương lượng tập thể và một số yêu cầu 
 
ThS. Trần Hà Thu
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
22
Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới
 
TS. Đỗ Đức Hồng Hà – Phùng Lê Mai
 
28
Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 
TS. Lê Ngọc Thạnh – ThS. Hà Hồng Lâm
 
33
Thực trạng pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Nguyễn Quốc Khánh – TS. Phí Thị Thanh Tâm
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Luật Trọng tài thương mại  năm 2010: những bất cập và kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Dương Quỳnh Hoa
 
47
Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản
 
ThS. Đặng Văn Huy
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
50
Kinh nghiệm của Nhật Bản về đánh giá tác động sáp nhập doanh nghiệp
 
ThS. Trương Trọng Hiểu – ThS. Nguyễn Ngọc Thứ
 
59
Tăng thuế thuốc lá ở Việt Nam và kinh nghiệm cải cách thuế thuốc lá ở một số quốc gia
 
ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên – TS. Phan Thị Lan Phương