Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (371)/Kỳ 1, tháng 10/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Tuân thủ quy luật khách quan trong xây dựngcơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
 
PGS, TS. Nguyễn Hữu Đổng
 
8
Cơ sở hình thành chế độ sở hữu trong Hiến pháp
 
Nguyễn Quang Đức
 
15
Chính sách, pháp luật Việt Nam về sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân
 
TS. Đỗ Thị Kim Tiên
 
21
Tác động của WTO trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 
Phạm Ngọc Hòa
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
27
Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
 
ThS. Hoàng Nam Hải
 
32
Bình luận về việc xây dựng luật thuế tài sản thay cho luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 
Danh Phạm Mỹ Duyên
 
CHÍNH SÁCH
39
Hiện thực hóa quy định về phụ nữ tham chính ở việt nam
 
TS. Lương Văn Tuấn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Hoàn thiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chínhở nước ta hiện nay
 
PGS, TS. Vũ Hồng Anh – ThS. Nguyễn Duy Linh
 
54
Giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch
“đứng tên giùm” - từ lý luận đến thực tiễn
 
TS. Châu Thị Khánh Vân
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
61
Chức năng đại diện, chức năng giám sát của nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Xinh-ga-po và những gợi mở cho Quốc hội Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Mạnh Cường – TS. Đỗ Đức Hồng Hà