Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (370)/Kỳ 2, tháng 9/2018

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Để Hiến pháp giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
10
Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật - yêu cầu quan trọng trong xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
 
TS. Nguyễn Văn Cương
 
14
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ - nhìn từ góc độ lý luận
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy
 
22
Quyền miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành phán quyết của Tòa án
 
ThS. Nguyễn Văn Nghĩa
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
30
Hoàn thiện pháp luật để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
 
TS. Đăng Văn Hải – ThS. Trịnh Văn Tú
 
CHÍNH SÁCH
36
Bàn về vấn đề tinh giản cấp phòng trong bộ máy hành chính nhà nước 
 
Trương Thế Nguyễn – Phạm Vân Anh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
41
Hoàn thiện quy trình đánh giá công chức
 
ThS. Vũ Thị Ngọc Dung
 
49
Hành vi định giá bất hợp lý trong hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh
 
Bùi Thị Hằng Nga
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Tiêu chuẩn, thẩm quyền và thủ tục phân loại
đơn vị hành chính ở Trung Quốc
 
ThS. Bành Chấn Thanh – TS. Nguyễn Trọng Bình